top of page

DR. ALPER SOYSAL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 10. maddesi kapsamında, hangi kişisel verilerinizin, hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla, veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Alper Soysal Kliniği tarafından hazırlanmıştır.

Dr. Alper Soysal Kliniği olarak sunduğumuz muayenehane hizmetlerimizde kişisel bilgilerin gizliliği öncelikli prensiplerimiz arasındadır. Bu amaçla sunmakta olduğumuz sağlık hizmetlerimizden ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanan kişiler, yakınları, çalışanlarımız ve ilişkiili tüm şahıslara ait çeşitli yollarla tarafımıza iletilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak ve veri sorumlusu sıfatına sahip Dr. Alper Soysal Kliniği tarafından işbu Aydınlatma/Bilgilendirme metninde açıklandığı şekilde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Dr. Alper Soysal Kliniği gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz:

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu kanuna bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • İlgili mevzuatlar uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ve gerektiğinde adli veya idari yargı mercileri ve kolluk güçleri tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve  geliştirilmesi,

 • Kliniğimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,

 • Hasta kayıtlarının ve tıbbi tedavi planlarının yapılması ve icrası, randevu organizasyonu, randevu almanız halinde randevu hakkında telefon ile ve mobil kanallardan bilgilendirebilme yapılması,

 • İnternet sitesi üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verilerinizin işleme alınarak sizinle iletişime geçilmesi,

 • Kimliğinizin teyit edilmesi, klinik ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi ve sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında talep edilen bilgilerin paylaşılması,

 • Sunulan sağlık hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, anlaşmalı kurumlarla paylaşılması ve tarafınıza eposta olarak iletilmesi,

 • Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, görüntülü danışmanlık hizmet verilmesi, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilmesi,

 • İnternet sitesi, online hizmetler, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı veya görüntülü koruyucu hekimlik ve klinik işleyişi hakkında bilgilendirme yapılması,

 • Sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızın analiz edilmesi ve sağlık verilerinizi saklanması, hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi,

 • Sağlık hizmetlerin sunumu için finansman planlaması ve yönetimi yapılması, ilaç veya tıbbi cihaz temini,

 • İş ve sözleşme ilişkisi kapsamında ilgili iş süreçlerinin sağlıklı yürümesi için gerekli yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, güvenliğin ve planlı periyodik iç denetim faaliyeti gibi gerekli görülen denetimlerin sağlanması,

 • Kliniğimizin sistem ve uygulamalarının, veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerinin alınması, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi ve kliniğin bulunduğu bina güvenliğinin sağlanması,

 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacıyla çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü şekilde işlenmesi ve paylaşılması,

 • Çalışanlarımızın eğitimi ve geliştirilmesi, çalışan performans düzeyini ve memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,

gibi amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, 359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, konuya ilişkin vekalet verdiğiniz avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız, özel sigorta şirketleri, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği ve diğer üçüncü kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; Dr. Alper Soysal Kliniği ve yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, mobil uygulamalar, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, veri sorumlusuna sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar, sosyal medya veya mobil uygulamalar üzerinden gönderilen mesajlar veya multimedya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları kanalıyla iletilen kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak işlenecektir.

Ayrıca, hizmet sunumu için bilgi, randevu, şikâyet veya sair amaçlar ile danışma hattı veya internet sayfamızı kullandığınızda, muayenehanemizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve bu sitede gezdiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Bu kapsamda; aşağıdaki kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, danışma hattı ile yapılan görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

 • Kredi kartı bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.

 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.

 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.

 • Sağlık hizmetlerinin sunulması ile bağlantılı fotoğraflarınız.

 • Sosyal medya veya mobil uygulamalar kanalları üzerinden ulaşım sağlayarak danışmanlık hizmeti almanız durumunda, hizmetle ilgili olarak elde edilen kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, sağlık verileriniz, paylaştığınız görüntü ve fotoğraf verileriniz, uzaktan bağlantı sistemleri veya mobil uygulamalar kanalları ile görüntülü görüşme danışmalık hizmetini almanız durumunda görsel ve işitsel verileriniz, görüşme kayıtları, bununla bağlantılı cinsel hayat ile genetik verileriniz, kliniğimiz veya Dr. Alper Soysal sosyal medya hesapları ile veya muhtelif mecralar ile paylaştığınız özel nitelikteki ve genel nitelikteki her türlü kişisel sağlık bilgileriniz ve görsel ve işitsel verileriniz.

 • İnternet sitemizin kullanımı sırasında, sosyal medya veya elektronik iletişim programlarından elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileriniz.

 • Muayenehaneye iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Muayenehane çalışanı ya da danışmanı olmanız halinde hizmet akdiniz ve hukuki ilişkiniz ile ilgili özlük dosyası kapsamında kullanılacak aile bireylerinize ilişkin veriler ve her türlü kişisel verileriniz.

 

AÇIK RIZA ARANMAYAN DURUMLAR

KVKK 5. ve 6. Maddeler kapsamında "ilgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler işlenemez”. Ancak bu durumun istisnası olarak aşağıdaki haller sayılmıştır. Aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerinizin Açık Rıza’nızın bulunmadığı durumlarda da işlenmesi mümkün olacaktır.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 • Ayrıca kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz Dr. Alper Soysal Kliniği tarafından Açık Rıza’nız aranmaksızın işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır. Bunun yanında Dr. Alper Soysal Kliniği, Sağlık Bakanlığı’nın sağlık kurumları için öngördüğü yazılımları kullanmakta ve bu yazılımlar belirli aralıklarla güncellenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

 

VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman Dr. Alper Soysal Kliniğine başvurarak kişisel verilerin;

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenilebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsa düzeltilmesini isteyebilir,

 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

 • Bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinin bildirilmesini ve aynı işlemlerin gerçekleştirmelerini isteyebilir,

 • Bilgilerinin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsa ve bu sebeple zarara uğradığını düşünüyorsa zararın giderilmesini isteyebilir.

Bu amaçlarla yapılan başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücretin Veri Sahibi tarafından ödenmesi söz konusu olacaktır. Başvurulara yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurulara verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret veri sahibine yansıtılacaktır.

Başvurularda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklardan yararlanmak için talebinizi ıslak imzalı bir dilekçe ile, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak Lpr.sysl@gmail.com e-posta adresine ya da Tevfik Fikret Cd. 32-5 Ataşehir İstanbul posta adresimize elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilirsiniz. Detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olunan ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak ve kullanım talep edilen hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun Veri Sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletname ibraz edilmesi gerekecektir.

Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Muayenehanemiz tarafından reddedilecektir.

Muayenehanemizin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin yayınlandığı tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

KVKK Aydınlatma/Bilgilendirme Metnini indirmek için tıklayınız.

bottom of page